Elpres

Barstool Sports AdvisorsBarstool Sports Advisors NFL Week 16
El Presidente
El Presidente
12/27/20 1:05 PM
Comments0
Barstool Sports AdvisorsBarstool Sports Advisors NFL Week 14
El Presidente
El Presidente
12/13/20 1:00 PM
Comments0
Barstool Sports AdvisorsBarstool Sports Advisors NFL Week 13
El Presidente
El Presidente
12/6/20 1:05 PM
Comments0
Handsome Hank
Handsome Hank
11/15/20 1:00 PM
Comments0
Handsome Hank
Handsome Hank
11/8/20 1:05 PM
Comments0
Barstool Sports AdvisorsBarstool Sports Advisors Week 7
Handsome Hank
Handsome Hank
10/25/20 12:15 PM
Comments0
El Presidente
El Presidente
10/4/20 12:05 PM
Comments0
Handsome Hank
Handsome Hank
11/28/19 3:00 PM
Comments32
Barstool Bets
Barstool Bets
11/18/19 3:53 PM
Comments8
Barstool Sports AdvisorsBarstool Sports Advisors Week 8
Handsome Hank
Handsome Hank
10/27/19 6:30 PM
Comments21
Handsome Hank
Handsome Hank
10/13/19 3:50 PM
Comments11
Handsome Hank
Handsome Hank
9/23/19 12:05 AM
Comments24
El Presidente
El Presidente
9/16/19 4:35 AM
Comments21
Barstool Sports AdvisorsBarstool Sports Advisors NFL Week 1
Handsome Hank
Handsome Hank
9/9/19 1:50 AM
Comments30
Handsome Hank
Handsome Hank
9/5/19 6:03 PM
Comments11
El Presidente
El Presidente
12/30/18 4:00 PM
Comments43
Barstool Sports AdvisorsBarstool Sports Advisors Week 15
El Presidente
El Presidente
12/17/18 7:00 AM
Comments70
Barstool Sports AdvisorsBarstool Sports Advisors Episode 12
El Presidente
El Presidente
11/25/18 3:28 PM
Comments67
Barstool Sports AdvisorsBarstool Sports Advisors Episode 8
El Presidente
El Presidente
10/28/18 2:28 PM
Comments67
Barstool Sports AdvisorsBarstool Sports Advisors Episode 6
El Presidente
El Presidente
10/15/18 4:28 AM
Comments65
Big Cat
Big Cat
10/11/18 7:52 PM
Comments19